Noter

Noter till NOD 2023:4

Mikael Tellbe | När vägarna skiljdes åt

1 William Wrede, Paul (Green, 1907), sid. 180 (egen övers).

2 Se Ignatius, Mag. 10.1, 3; Phil. 6.1; Rom. 3.3.

3 Se James D.G. Dunn, The New Perspective of Paul, 2:a rev uppl (Eerdmans, 2007).

4 Se James. D.G. Dunn, The Parting of the Ways: Between Christianity and Judaism and Their Significance for the Character of Christianity, 2nd ed (Eerdmans, 2006).

5 Jag har behandlat denna fråga mer ingående i Tellbe, Paul between Synagogue and State: Christians, Jews, and Civic Authorities in 1 Thessalonians, Romans, and Philippians (Almqvist & Wiksell International, 2001).

6 Se Mikael Tellbe, Christ-Believers in Ephesus: A Textual Analysis of Early Christian Identity Formation in a Local Perspective (Mohr Siebeck, 2009), sid. 57–136.

7 Se Rom 14:1–15:7.

8 Se Tacitus, Annaler 15.44. Se även Tellbe, Paul between Synagogue and State, sid. 141–209.

9 Upp 2:9; jfr. 3:9. Se Mikael Tellbe, ”Relationships among Christ-Believers and Jewish Communities in First-Century Asia Minor”, Oxford Handbook of the Book of Revelation, red. Craig Koester (Oxford University Press, 2020), sid. 153–167.

10 Se särskilt Justinus Martyren, Dialog med juden Tryphon, från mitten av det andra århundradet, och Tertullianus, Mot judarna, från slutet av det andra århundradet.

Gunnar Samuelsson | Jesus var jude – inte kristen

1. Reimarus, professor i orientaliska språk i Hamburg, publicerade inte själv sina tankar om Jesus utan några dokument gavs ut postumt och anonymt av filosofen Gotthold Ephraim Lessing som Fragmente des Wolfenbüttelschen Ungenannten. Det sjunde och sista “Von dem Zwecke Jesu und seiner Jünger” gavs ut 21 maj 1778.

2. Utöver den redan nämnde Vermes sådana som Claude G. Montefiore, David Flusser, Jacob Neuser och Amy-Jill Levine.

3. Så kan den gängse bilden från Talmud sammanfattas. Detta förstärktes av de medeltida toledot Jeshu-traditionerna.

4. De kristna föll antagligen inom kategorin minim, heretiker. På grund av synen på Jesus och den framväxande treenighetsläran såg de kristna som polyteister. I Amidah, den så kallade Adertonbönen, så ber man birkat ha-minim vilket anses vara en förbannelse riktat mot bl.a. kristna.

5. Dabru Emet – A Jewish Statement on Christians and Christianity. July 14, 2002. National Jewish Scholars Project. https://www.jcrelations.net/article/dabru-emet-a-jewish-statement-on-christians-and-christianity.pdf.

6. Orthodox Rabbinic Statement on Christianity. December 3, 2015 https://www.valleybeitmidrash.org/wp-content/uploads/2017/08/Formatted-Orthodox-Rabbinic-Statement-on-Christianity-5-17.pdf.

7. Se t.ex. Svenska kyrkans dokument Guds vägar. Judendom och kristendom – ett inomkyrkligt samtalsdokument.

8. T.ex. den fattiga änkan med de två kopparslantarna i Mark. 12:41–44.

9. Rom 11:17–24

Tobias Hägerland | Fullbordan utan förkastelse

1 Jes 65:2–3a.

2 R. Kendall Soulen, ”Supersessionism”, i Edward Kessler & Neil Wenborn (red.), A Dictionary of Jewish–Christian Relations (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 413 (min översättning).

3 Se Tobias Hägerland, ”Bör ersättningsteologin ersättas?”, Svensk Teologisk Kvartalskrift 98 (2022), 185–199, för exempel och en mer ingående diskussion.

4 David Novak, ”Supersessionism Hard and Soft”, First Things 30 (2019), 27–30.

5 Se R. Kendall Soulen, The God of Israel and Christian Theology (Minneapolis: Fortress, 1996) för en gedigen framställning.

6 Matt 21:43; jfr 21:23, 45–46.

7 Matt 27:25. Se Tobias Hägerland, Messias och hans folk: Matteusevangeliet (Örebro: Libris, 2020), 389–391.

8 Heb 8:6–13.

9 Rom 10:21–11:2; 11:29.

10 Nostra aetate: Andra Vatikankonciliets deklaration om de icke-kristna religionerna (Stockholm: Veritas, 2015), § 4; Guds vägar – judendom och kristendom: Ett samtalsdokument (Uppsala: Svenska kyrkan, 2023), 15.

11 1 Pet 2:9–10; jfr 2 Mos 19:6.

12 1 Mos 12:2; 18:18.

Karin Ekblom och Anna Hjälm | Att vara kristen i det heliga landet

1 När vi i denna text talar om ”det heliga landet” avser vi både Israel och Palestina tillsammans, där det senare i sin tur utgörs av Östra Jerusalem, Västbanken och Gaza.

2 Som jämförelse utgjorde gruppen kristna år 1917, året då britterna tog över landet, ca 10%

3 Central Bureau of Statistic Israel: Christmas 2022 – Christians in Israel https://www.cbs.gov.il/en/mediarelease/Pages/2022/Christmas-2022-Christians-in-Israel.aspx

4 Knell, Y. “Gaza’s Christians fear for survival amid Israel-Hamas war”, BBC 20231106 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-67331176

5 Se Fahlgren et al. (2023) Pilgrimsfärd för rättvis värld för en god presentation av Jerusalems olika kyrkofamiljer. 

6 Omar Haramy, direktor för Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center

7 World Council of Churches (2022) “Sami El-Yousef in Jerusalem: “You no longer feel you actually belong there”  https://www.oikoumene.org/news/sami-el-yousef-in-jerusalem-you-no-longer-feel-you-actually-belong-there

8 Al Qass, R., Raheb, M & R. Kassis (2012) Palestinian Christians in the West Bank: Facts, figures and trends, Diyar Publisher

9 I “Svenska kyrkans positionspapper för långsiktig och hållbar fred mellan Israel och Palestina” finns en mer omfattande problembeskrivning och en genomgång av det folkrättsliga ramverk man bygger positionen på.

10 Tillgången till de heliga platserna har starkt fördömts gemensamt av patriarkerna i Jerusalem: https://en.jerusalem-patriarchate.info/blog/2022/04/11/statement-by-the-orthodox-patriarchate-of-jerusalem-for-easter-2022/
Kyrkornas världsråd varnar också för det hot mot en fredlig samexistens som detta hinder utgör:
https://www.oikoumene.org/news/wcc-reiterates-plea-for-dialogue-and-open-access-to-worship-at-holy-sites

11 Rev Dr Munther Isaac – Christian Zionism as Imperial Theology – Balfour Project

12 Rev Dr Munther Isaac – Christian Zionism as Imperial Theology – Balfour Project

13 Maltz, J. “Inside the Evangelical Money Flowing Into the West Bank” Haaretz 20181209

14 Rev Dr Munther Isaac – Christian Zionism as Imperial Theology – Balfour Project

15 Jerusalem Heads of Churches (2023) Statement on the celebration of advent and Christmas in the midst of war on Gaza https://en.jerusalem-patriarchate.info/blog/2023/11/11/statement-on-the-celebration-of-advent-and-christmas-in-the-midst-of-war-on-gaza/

16 Rosen (2014) Blogg “Land and Liberation: An Interview with Reverend Naim Ateek” https://rabbibrant.com/2014/03/24/land-and-liberation-an-interview-with-reverend-naim-ateek/

17 Sabeel, Ecumenical Liberation Theology Center – Sabeel

18 Jean Zaru (2009) Building a Culture of Peace and Nonviolence in a Context of Oppression | Religion Peace Conflict Journal (religionconflictpeace.org)

Pekka Mellergård | Den kristna sionimsen

1 F.D. Dow, Radicalism in the English revolution,  (Oxford university Press, 1985), 62

2 Där skulle de bli ”kings and chiefe Monarchs of the world, sway and governe all”. Så skrev puritanen och parlamentsledamoten Sir Henry Finch (1558-1625) i sin 1621 anonymt publicerade The Worlds Great Restauration, or the Calling of the Jews and (with them) of all the Nations and Kingdoms of Earth to the Faith of Christ. Boken var främst (?) riktad till judar för att övertyga dem om kristen tro, och översattes till hebreiska. (Boken förbjöds och Finch arresterades, men släpptes efter ett par månader). Cambridge-teologen Thomas Brightman (1562-1607) publicerade en cirka 1000 sidor lång kommentar till Uppenbaralseboken där han var helt säker på sin sak: What, shall they returne to Jerusalem again? There is nothing more certain, the Prophets do everywhere directly confirme it and beate upon it (A Revelation of the Revelation, Amsterdam 1615, sid 549, citerad i Clarke (först publicerad på latin i Nederländerna 1609?, med mindre sträng censur.  (För Brightman var Sultanen i det Ottomanska riket den Antikrist de bibliska texterna handlade om)

3 Dan 7:25, 9:24, 12:11

4  Utgångspunkten för uträkningen var år 360 e. Kr., då enligt dåvarande historiebeskrivning en jordbävning hade satt stopp för kejsar Julians ambition att återuppbygga Jerusalems tempel, vilket tolkades som en nyckelhändelse i det profetiska skeendet.Som kuriosa kan nämnas att närmare 100 år senare valde Isac Newton (1642-1727) att istället utgå ifrån kröningen av Karl den store (år 800), och menade att judarnas omvändelse och återvändande till Palestina säkerligen inte skulle inträffa innan 1899, och troligen inte innan 1948. Se Michael White, Isaac Newton: The Last Sorcerer, (Fourth Estate, 1997), 160.

5 Norman Rose. From Palmerstone to Balfour: Collected Essays of Mayir Verete, (Frank Cass, London, 1992), 101-102

6 Det fanns också en helt annan och mer obskyr sida av ”rörelsen” som under denna period gav den dåligt rykte i bredare kretsar. Ett exempel var den megalomana sjöofficeren Richard Brothers som utnämnde sig själv till ”Prince and Prophet of the Hebrews” och utlovade att han inom sex år själv skulle regera över en brittisk koloni av judar i Palestina (med en flagga han ägnade mycket tid åt att designa). Andra exempel var tapetetseraren Joanna Soutcott som proklamerade att hon som 65-årig jungfru snart skulle föda en Messias vid namn Shiloh som skulle leda judarna tillbaka till Palestina, och Mary Seddon som ridande på en vit åsna själv ledde en grupp på väg till Jerusalem (gruppen blev stoppad i Calais, och hon blev av sin make inspärrad på mentalsjukhus). Denna typ av händelser ledde Nathaniel Bingham att publicera en bok med titeln Observations on the Religous Delusions of Insane Persons (London, J.Hatchard & Son, 1841), där han som andra varnande exempel också lyfte fram den inflytelserika franske protestantiske pastorn Pierre Jurieu (1637-1713) och hans inflytelserika men felaktiga förutsägelser om apokalypsen (med framräknande av att Antikrist (=påven) skulle krossas år 1689).

7 Joseph Frey (1771-1850), en tysk jude som konverterat till kristendomen, var under flera år en framgånsrik företrädare för organisationen, och reste runt i hela landet för att inspirera folk att satsa tid och pengar på att evangelisera det judiska folket. Han lyckades samla in väldigt mycket pengar till organisationen, vilket bland annt möjliggjorde inköp av attraktiv mark i London för grundande av ”Palestine Place”. Men han visade sig också vara en uttalade ”kvinnokarl” och regelbunden bordellkund, vilket ledde till att han övertalades att emigrera till USA, där han under en tid fortsatte att verka för London Jews Society  (se WT Gidney, The History of the London Society for Promoting Christianity among the Jews from 1809-1909, London 1908).

8 Hans starka övertygelse och entreprenöranda fick honom att lämna gravid hustru och fyra barn för att i sin välutrustade hästdroska 1817 ge sig iväg på en tur hela vägen till Moskva. Syftet med resan var att övertyga tsar Alexander I (1777-1825) om värdet av att skapa nödvändiga förutsättningar för att judarna skulle kunna återvända till Palestina. I Moskva mötte han en mycket välvillig tsar med stort intresse för Bibelns profetior och entusiasm för de tankegångar som Lewis Way lade fram. (Alexander I hade flera år tidigare stiftat bekantskap och blivit påverkad av den balttyska friherrinan Barbara Juliane von Krüdener (1764-1824). Efter ett intensivt liv ”med nöjen och njutningar”  (i kontakt med bl a Chateaubriand och de Stael – skildrat i hennes roman Valerie  fr 1803)  blev hon starkt påverkad av hernhutismen, och ägnade sig dels åt filantropisk verksamhet, men också som profet och helbrägdagörarare. Bland annat ska hon ha profeterat om att Alexander I var Guds utvalda redskap till Greklands befrielse). Enligt Way ska tsaren – under ett av deras fyra personliga möten – ha kommenterat: ”Jag anser att du kommer till Ryssland som en gudomlig skickelse – var och en måste göra sin del, och i sinom tid, genom Guds välsignelse, kommer allt att lyckas”. Genom tsarens försorg blev Way också inbjuden att möta andra europeiska regenter vid den internationella kongressen i Aix-la-Chapelle 1818 (Där de allierade England, Österike, Preussen och Ryssland tillsammans med det några år tidigare besegrade Frankrike skulle diskutera bland annat frågan om tillbakadragande av trupper från franskt territorium). Ways deltagande resulterade i en passus i slutdokumentet där undertecknarna förklarade sig vara beredda att ge judar sociala och civila rättigheter i sina respektive länder, under förutsättning att judarna i gengäld var beredda att ”förbättra sin moral och överge sina asociala vanor”.  Lewis Ways vision resulterade dock inte i något mer konkret än detta tillägg. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om inte Alexander I oväntat avlidit några år senare. Efterträdaren Nikolas I delade inte alls broderns intresse för profetiorna utan agerade snarare på ett sätt som ytterligare försvårade de ryska judarnas miserabla situation.

9 Under sex dagar samlades en grupp väletablerade personer  ”utan hänsyn till sekt eller parti” som förenades i sitt intresse för ”det judiska och kristna hoppet”.  Nyckelpersonen vid denna samling var den elegante skotske predikanten Edward Irving (1792-1834), som – inspirerad av de tvåhundra år äldre puritanska publikationerna – tolkade Uppenbarelseboken och de gammaltestamentliga profetiorna på ett sätt som senare skulle utvecklas ytterligare av John Nelson Darby.

10 brukar också betecknas som ”pretribulationistisk premillenialism”

11  Han hade en framträdande roll i brittisk politik under flera decennier, med stort intresse för olika humanitära reformer. Fontänen på Picadilly Circus uppfördes till minne av hans insatser. Han var Tory parlamentsledamot från 1826, där han som medlem i Select Committee on Pauper Lunatics in the County of Middlesex and on Lunatic Asylums drev frågan om reformering av Lunacy Laws (Dårskapslagarna) och verkade också för arbetsrättsliga reformer med begränsningar av arbetstid och barnarbete, gruvarbete för kvinnor och barn, förbud mot ”skortsenspojkar” (användande av småpojkar för att rensa skortstenar, jfr Oliver Twist) var ordförande för ”Ragged School union” (möjlighet till skolgång för fattiga) och var motståndare till Opiumhandeln (bl.a. ordförande i den kväkargrundade Society for the Suppression of the Opium Trade)

12 följt av inrättandet av ett anglikanskt stift i Jerusalem året efter

13 Det fanns flera exempel på amerikaner som gav sig iväg till Palestina för att förbereda marken för judarnas återkomst. Mest ökänt – bland annat via Mark Twain – blev pastor George J Adams 1866 totalt misslyckade Regenerator-projekt då han tillsammans med 156 medlemmar från hans nystartade Church of the Messiah försökte bygga upp en amerikansk jordbruksby utanför Jaffa. Något bättre gick det för American Colony i Jerusalem som makarna Spafford grundade 1881. Det var denna kristna kommunitet som emigranterna från Nås – med bakgrundshistorien skildrad i Selma Lagerlöfs Jerusalemfararna – anslöt sig till ett drygt decennium senare.

14 Brookes var även den drivande kraften för de återkommande bibelkonfererenserna i Niagara Falls, som samlade konservativa kristna som oroade sig för den nya bibelkritiken och Darwins evolutionsteori, där en konsekvens var utgivningen av bokserien The Fundamentals som spreds i miljonupplagor över landet.

15 Blackstone illustrerar hur frågan om judarna och deras hemland kom att bli helt central för en stor del av USA:s kristenhet. Han var god vän med Moody, hade skapat sig en förmögenhet genom fastighetsaffärer i Chicago och var en återkommande deltagare i de så kallade Niagara Falls-konferenserna, det sammanhang där begreppet fundamentalist första gången introducerades. Oroad över pogromer i Ryssland – kombinerat med det starkt ökade inflödet av ryska judar till USA – samlade Blackstone 1891 över 400 namnunderskrifter från ledande politiker, domare, tidningsredaktörer och affärsmän (inklusive John Rockefeller) för att förmå dåvarande president Benjamin Harris att genomföra en massöverflyttning av judar till Palestina, i syfte att ge ”ett folk utan land ett land utan folk”.

16 Men inte nog med detta. Blackstone funderade ut ett sätt att säkra tillräckligt ekonomiskt stöd åt dessa 144 000 blivande judekristna kämpar. Han insatte sin vän Louis Brandeis – domare i Högsta Domstolen – till att förvalta sin kvarlåtenskap, som helt skulle satsas på de missionerande rebellerna. Blackstone var säker på att detta skulle fungera, eftersom Brandeis var jude och därför inte kunde bli en del av det ”uppryckande” som var nära förestående. Blackstone räknade själv att höra till de som då fick följa med Jesus. Men som jude skulle Brandeis bli kvar och under Vedermödan kunna förmedla det ekonomiska stödet till rebellerna i Petra.  Idén om rebellerna i Petra är för övrigt en av många idéer som Tim LaHaye senare återanvände i sina Left Behind-böcker.

17 Det blev en mycket viktig väckelsekristen institution med stark betoning på evangelisation och internationell mission. Genom den svenskamerikanske Moody-lärjungen Fredrik Fransson (185I-1908) fick MBI även stort inflytande i Sverige, och drog till sig ett avsevärt antal blivande svenska missionärer. Bland annat på grund av att ”tiden var kort” – eftersom Jesu återkomst stod för dörren – gavs inte tid och utrymme för att med hjälp av studier i grekiska och hebreiska försöka förstå grundtexterna. Istället betonade Moody vikten av så kallade  ”syntetiska studier” vilket innebar att studenterna gång på gång skulle läsa rakt igenom bibelns olika böcker för att på så sätt förstå hur texterna hörde ihop. Den vanligast använda bibelöversättningen för detta var den den tidigare nämnda Scofieldbibeln med sina genomgående dispensationalistiskt färgade kommentarer.

18 Vid en sökning på armageddonbooks.com i augusti 2020 toppar Larkins bok bestsellerlistan

19 Ett exempel är den svenske pastorn Folke Thorell som under ett par decennier vid 1900-talets mitt drog stora åhörarskaror med sitt stora målade lakan som illustrerade det profetiska skeendet.

20 Boken utkom på svenska 1973 med titeln Vart är mänskligheten på väg. (Evangelipress, Örebro).

21Serien innehåller sammanlagt sexton delar. Tim LaHaye skrev inte böckerna ensam, utan hade hjälp av sportjournalisten Jerry B Jenkins.

22 Förlaget gav också ut en särskild serie för ungdomar – Left Behind: The kids – med 40 kortare berättelser byggda på samma grundberättelse, men där huvudpersonerna är tonåringar. Dessa ungdomsböcker har sålt i ytterligare över 11 miljoner exemplar.

23  särskilt efter att Menachem Begins och Benjamin Netanyahus Likud-parti kom till makten 1977. Ibland har denna nära relationen framträtt förbluffande tydligt: Ett exempel är att när Israel 1981 genomfört sin kontroversiella bombning av Iraks kärnkraftsanläggning i Osirak ringde Begin först till Jerry Falwell för att få stöd för aktionen, och först därefter till president Reagan. Och när Netanyahu 1998 besökte Washington – i syfte att minska pressen från Clintonregeringen att dra tillbaka bosättningar på Västbanken – bröt han protokollet genom att passera Vita huset och åka direkt till en soiré med kristna sionister. I båda fallen – och i princip alla andra gånger det har behövts – har USA:s kristna sionister helt gått på den israeliska regeringens linje.

24 Vissa program ägnar sig helt åt frågor om Israel och tecken för ”den yttersta tiden”. Dit hör exempelvis Jack Hibbs Bible Prophecy, Hal Lindseys Hal Lindsey Report och Jan Markells podd Understanding the Time.

25 En enkel sökning på nätet visar ett mycket stort utbud av filmer, böcker och andra produkter med anknytning till Israel och den yttersta tiden. Ett av de mer framgångsrika exemplen – enligt kritikerna betydligt mer välskriven och intressant än Left Behind-böckerna – är Joel Rosenbergs Last Jihad-serie, som inkluderar den prisbelönta The Ezekiel Option (2005). Men det är bara ett exempel  i högen. Den hugade kan få tag på det mesta via webbsidan armageddonbooks.com som presenterar sig som ”Worlds Largest Bible Prophecy Bookstore”.

26 Det senare är baserat på 45 olika parametrar (graderade 1-5), inklusive olika naturkatastrofer, oljepriset, ”Gog”(=Ryssland), ”Persien” (= Iran), falska profeter, satanism och ekumenism. Ett indexvärde mellan 130-160 tolkas som heavy prophetic activity och med ett index över 160 rekommenderas vi att ”spänna fast säkerhetsbältet”. De senaste fem åren har index pendlat mellan 177-189, med all time high (189) noterat 10 oktober 2016 (Det var dagarna efter att Washington Post (7/10) publicerat den video där Trump skröt om hur han tafsat och kysst kvinnor utan deras godkännande).

27 I samband med ett besök i en Torah-skola introducerade Trumans vän Eddie Jacobson honom som ”the man who helped create the state of Israel” varvid Truman avbröt och sa: ”What do you mean ’help create’? I am Cyrus, I am Cyrus. (se Allan Wanston and Moshe Ma’oz (eds). Truman and the American Commitment to Israel (JMagnes Press, erusalem, 1981), 84. 

28 see Grace Hall, Prophecy and Politics, (E.J. Hill, 1989),  45. 1983 valde Reagan att ge sitt berömda ”Evil Empire”-tal vid en samling hos National Association of Evangelicals, där han beskrev Sovjetunionen som ett ondskefullt imperium som utgjorde ”ett fokus för ondskan i den moderna världen”.

29 ”George W. Bush et le Code Ezechiel”, Allez Savoir, 2007-09-10 (för engelsk översättning av artikeln se https://sedulia.blogs.com/sedulias_translations/2009/05/chirac-asks-theologian-to-explain-george-w-bushs-reference-to-gog-and-magog-early-2003.html);  Se också ”Bush, Gog and Magog”,  The Guardian, 2009-08-10.

30 ”The Rapture and the Real World; Mike Pompeo Blends Belief and Policy”, New York Times 2019-03-30.

31 Times of Israel 2017-07-18. Netanyahu: Evangelical Christians are Israel’s best friends (www.timesofisrael.com/netanyahu-evangelical-christians-are-israels-best-friends).

32 Dagen 2023-05-06. Utan kristna sionister hade Israel inte överlevt som stat (www.dagen.se/kultur/2023/05/06/utan-kristna-sionister-hade-israel-inte-overlevt-som-stat).

Pekka Mellergård | Israels ’11:e september’ – före, under och efter

1 Nedskrivet från initialt uppskattade 1400 personer. Se t ex Al Jazeera 2024-11-10. Israel revises down toll from October 7 attack to ‘around 1,200  (/www.aljazeera.com/news/2023/11/10/israel-revises-death-toll-from-october-7-hamas-attack-to-1200-people)

2 Dagens Nyheter 2023-10-12

3 International Reactions to the Hamas Attack on Israel. The Washington Institute for Near East Policy, Policy Watch 3793, 2023-10-11 (https://www.washingtoninstitute.org/sites/default/files/2023-10/WorldMapResponsestoHamasAttack_0.jpeg)

4 MP-politiker: ”Vidrigt att palestinier i Malmö !rar dödandet av civila”. Dagens Nyheter 2023-10-10.

5 Det särskilda FN-organet för processen var United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP)

6 Ett undantag för glömskan är München-massakern vid OS 1972. Men den still synes ständigt växande våldspiralen inkluderar attacker mot civila i Israel utförda av den jordanska armén, såsom attacken på arkeologer i Ramat Rachels, och attacker med massförluster på civila israeler utförda av palestinska militanter (då vanligtvis kallades fedayeen), inklusive Yehud-attacken, Ma’ale Akrabim massakern, Beit Oved-attacken, Shafir-skjutattacken, 1956 års Eilat-bussbakhåll, morden i Ein Ofarim och bakhållet i Negev-öknen. Större israeliska motattacker inkluderar Beit Jalla, Qibya-massakern, Nahalin-repressalier, och Rantis och Falameh-repressalier (alla detta kan man hitta detaljer om via Google)Den så kallade Lavonaffären ledde till en djupare misstro mot judar i Egypten, från vars samhälle nyckelagenter i operationen hade rekryterats, och som ett resultat av detta hämnades Egypten mot sin judiska gemenskap. Efter Israels räd mot en egyptisk militär utpost i Gaza i februari 1955 dödade 37 egyptiska soldater den egyptiska regeringen började aktivt sponsra, träna och beväpna de palestinska volontärerna från Gaza som fedayeen-enheter som begick räder mot Israel.

7 Resolution 242 respektive 338

8 Hamas, Hizbollah, andra motståndsrörelser på Västbanken och i Gaza, israeliska armén (IDF), israeliska säkerhetstjänsten Mossad, judiska bosättare och extrema ulltranationalister, med flera.

9 Deir Yassin Massacre, (en.wikipedia.org/wiki/Deir_Yassin_massacre)

10 Hadassah médical convoi massacre, (en.wikipedia.org/wiki/Hadassah_medical_convoy_massacre)

11 Egypten kontrollerar den sjätte gränspassagen, i söder.

12 Children make up nearly half of Gaza’s population. NPR 2023-10-19. (https://www.npr.org/2023/10/19/1206479861/israel-gaza-hamas-children-population-war-palestinians)

13 Gaza Strip: devastated by conflict and Israel’s economic blockade. Reuters 2023-10-12.  (https://www.reuters.com/world/middle-east/gaza-strip-devastated-by-conflict-economic-blockade-2023-10-12/)

14 Hamas’s attack confounds Middle East experts. The Atlantic 2023-10-10. (www.theatlantic.com/newsletters/archive/2023/10/what-is-hamas/675594/)

15 Hamas: The Palestinian militant group that rules Gaza. BBC 2021-07-01. (https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13331522)

16 https://sverigesradio.se/artikel/vilket-stod-har-hamas-i-gaza

Hamas’s attack confounds Middle East experts. The Atlantic 2023-10-10. (www.theatlantic.com/newsletters/archive/2023/10/what-is-hamas/675594/)

Nathan Shachar: Hamas gränslösa framgång kan bli dess fall. Dagens Nyheter, 2023-10-10. (www.dn.se/varlden/nathan-shachar-hamas-granslosa-framgang-kan-bli-dess-fall/)

17 Arab Barometer 2023-11-08. Amaney A. Jamal: The level of trust in the Hamas government is declining (www.arabbarometer.org/media-news/13526/)

Se också Arab Barometers mycket intressanta återkommande undersökningar: Arab Barometer VII. Palestine Report (www.arabbarometer.org/wp-content/uploads/Arab-Barometer-VII. Palestine-Report-2021-2022.pdf)

18 PSR, Public opinion poll #88, https://pcpsr.org/en/node/944

19 How Israel helped to spawn Hamas. Wall Street Journal 2009-01-24 (http://online.wsj.com/article/SB123275572295011847.html)

20 For years, Netanyahu propped up Hamas. Now it’s blown up in our faces. The Times of Israel, 2023-10-08. (www.timesofisrael.com/for-years-netanyahu-propped-up-hamas-now-its-blown-up-in-our-faces/)

21 Jerusalem Institute for Strategy and Security, 2023-04-24. The Netanyahu Doctrine: Total war only against an Iranian nuclear breakout  (jiss.org.il/en/frisch-the-netanyahu-doctrine)

22 ”Jerusalem, bosättningar, specificerade militära platser, palestinska flyktingar, gränser, utrikesförbindelser och israeler; och … befogenheter och ansvar som inte överförts till rådet.”

23  (Jfr Baraks valseger 1999, och Yasser Arafats vägran att skriva under Camp David II).

24 Dennis Ross. The Missing Peace: The Inside Story of the Fight for Middle East Peace. Farrar, Straus and Giroux, 2004,  (Ross var USAs chefsförhandlare i processen)

25 New York Times, 2023-10-12. David Brooks: The Missed Chance for Peace.(www.nytimes.com/2023/10/12/opinion/israel-palestinians-gaza-peace.html)

26 Robert Malley, Fictions About the Failure At Camp David. New York Times, 8 July 2001; Swisher, Clayton E. (21 September 2004). The Truth About Camp David: The Untold Story About the Collapse of the Middle East Peace Process. Nation Books. ISBN 978-1-56025-623-6

27 https://en.wikipedia.org/wiki/2000_Camp_David_Summit#Negotiations

28 REPORT OF THE SECURITY COUNCIL COMMISSION ESTABLISHEDUNDER RESOLUTION 446 (1979), 1980-11-25.  (web.archive.org/web/20131028045849/http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/6956B6BC3E956094852563B7005AC2BD

29 2022 Report on Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem. European Union, Office of the EU Representative (West Bank and Gaza Strip, UNRWA), 2023-05-15. (www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/One-Year Report on Israeli Settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem (Reporting period January – December 2022).pdf)

30 Vilket Benjamin Netanyahu tackade för genom att döpa en ny bosättning i området till Trump Heights.

31 “Secretary of State Mike Pompeo announces reversal of Obama-era stance on Israeli settlements”. CBS News 2019-11-18, (www.cbsnews.com/news/secretary-of-state-mike-pompeo-announces-reversal-on-west-bank-settlements/)

Utrikesminister Mike Pompeo markerade genom att ett år senare  – som förste amerikanska regeringsföreträdare någonsin – genomförde ett symboliskt starkt laddad besök i en bosättning på Västbanken.”Pompeo makes unprecedented visits to Israeli settlement in West Bank and Golan”, (BBC 2020-11-19).

32 För en sammanställning och olika källor, se Wikipedian under rubriken ”Israeli settlement”.

33 Itamar Ben-Gvir, Israels minister of chaos. The Newyorker 2023-02-20 (www.newyorker.com/magazine/2023/02/27/itamar-ben-gvir-israels-minister-of-chaos

US condemns Israeli minister Ben Gvir’s ‘inflammatory’ Palestinian comments, BBC 2023-08-25, (www.bbc.com/news/world-middle-east-66614459)

Who is Itamar Ben-Gvir, Israel’s kingmaker? The Economist, 2022-11-03, (www.economist.com/the-economist-explains/2022/11/03/who-is-itamar-ben-gvir-israels-kingmaker)

34 Netanyahu government makes West Bank settlement expansion its priority. The Guardian 2022-12-28, (www.theguardian.com/world/2022/dec/28/benjamin-netanyahu-government-makes-west-bank-settlement-expansion-its-priority)

Judicial reform, boosting Jewish identity: The new coalition’s policy guidelines. Times of Israel, 2022-12-28 (www.timesofisrael.com/judicial-reform-boosting-jewish-identity-the-new-coalitions-policy-guidelines/)

35 B’tselem (The Israeli information Center for Human Rights in the Occupied Territories). Settler violence=State violence. (www.btselem.org/topic/settler_violence)

36 Crisis Group, 2023-11-06. Settler Violence Rises in the West Bank during the Gaza War (www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/east-mediterranean-mena/israelpalestine/settler-violence-rises-west-bank-gaza-war)

37 Där även Sudan och Marocko anslutit sig – Marocko efter att USA som enda land i världen erkänt Marockos rätt till Västra Sahara.

38 Netanyahu brandishes map of Israel that includes West Bank and Gaza at UN speech. Times of Israel, 2023-09-22 (www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-brandishes-map-of-israel-that-includes-west-bank-and-gaza-at-un-speech/

39 Palestinians must not have veto over Arab-Israel deals, Netanyahu tells UN, Al Jazeera 2023-09-22, (www.aljazeera.com/news/2023/9/22/palestinians-must-not-have-veto-over-arab-israel-deals-netanyahu-tells-un)

40 Palestinians must not have veto over Arab-Israel deals, Netanyahu tells UN, Al Jazeera 2023-09-22, (www.aljazeera.com/news/2023/9/22/palestinians-must-not-have-veto-over-arab-israel-deals-netanyahu-tells-un)

41 Behind Hamas’s bloody gambit to create a permanent state of war. New York Times 2023-11-08. (www.nytimes.com/2023/11/08/world/middleeast/hamas-israel-gaza-war.html?smid=em-share)

42Behind Hamas’s bloody gambit to create a permanent state of war. New York Times 2023-11-08. (www.nytimes.com/2023/11/08/world/middleeast/hamas-israel-gaza-war.html?smid=em-share)

43 The Guardian 2023-10-13, Gaza residents told to move south as Israel prepares for expected ground assault. (www.theguardian.com/world/2023/oct/13/israel-hamas-war-latest-gaza-residents-told-move-ground-assault)

CBC News, 2023-10-11. Netanyahu vows to ‘crush and destroy’ Hamas ahead of expected ground offensive into Gaza, (www.cbc.ca/news/world/israel-hamas-gaza-war-1.6992321)

44 The Guardian 2023-10-13. Hamas tells Gaza City residents to stay put after Israel orders evacuation. (www.theguardian.com/us-news/2023/oct/13/first-thing-hamas-tells-gaza-city-residents-to-stay-put-after-israel-orders-evacuation)

45 AP News 2023-10-30. An Israeli ministry, in a ‘concept paper,’ proposes transferring Gaza civilians to Egypt’s Sinai (apnews.com/article/israel-gaza-population-transfer-hamas-egypt-palestinians-refugees-5f99378c0af6aca183a90c631fa4da5a)

46 Det finns ytterst få oberoende journalister i Gaza, och ”the fog of war” är en känd faktor i den här typen av situationer. Men i detta fall talar det mesta för att det är riktig siffra, och en uppgift  som de flesta institutioner över världen sätter tilltro till.

47 Washington Post 2023-11-19. A midnight trip into northern Gaza reveals a shattered warscape. (www.washingtonpost.com/world/2023/11/19/israel-gaza-war-shifa-hospital)

48New York Times 2023-11-14. With 102 Workers Killed, U.N. Agency in Gaza Struggles to Provide Aid. (www.nytimes.com/2023/11/14/world/middleeast/unrwa-gaza-aid-struggles.html)

49 Gaza death toll tops 10,000; UN calls it a children’s graveyard, Reuters 2023-11-06, (www.reuters.com/world/middle-east/pressure-israel-over-civilians-steps-up-ceasefire-calls-rebuffed-2023-11-06/)

50 Guardian 2023-11-16. Gaza City before and after: footage shows destruction wreaked by war – video (www.theguardian.com/world/video/2023/nov/16/gaza-city-before-and-after-footage-shows-destruction-wreaked-by-war-video)

51 World Food Programme 2023-11-16. Gaza faces widespread hunger as food systems collapse, warns WFP (www.wfp.org/news/gaza-faces-widespread-hunger-food-systems-collapse-warns-wfp)

52 Reuters 2023-11-17. WHO voices concern over spread of disease in Gaza (www.reuters.com/world/middle-east/who-voices-concern-over-spread-disease-gaza-2023-11-17)

53 The Guardian 2023-11-12. Main Gaza hospital ‘totally surrounded’, director says as Netanyahu rejects ceasefire calls. (www.theguardian.com/world/2023/nov/12/main-gaza-hospital-totally-surrounded-director-says-as-netanyahu-rejects-ceasefire-calls)

Dagens Nyheter 2023-11-12. Läkare: ”Vi har hundra döda kroppar i korridorerna” (www.dn.se/varlden/lakare-utan-granser-sjukhuset-riskerar-bli-barhus-for-tusentals/)

Financial Times 2023-11-14. Hospitals in north Gaza st op functioning as humanitarian crisis deepens (www.ft.com/content/1e96e6ad-1768-4256-a8e4-1f342e8e5c7a=

54 Dagens Nyheter 2023-11-19. https://www.dn.se/varlden/israels-arme-avancerar-soderut-palestinier-tvingas-fly-igen/ https://www.dn.se/varlden/israels-arme-avancerar-soderut-palestinier-tvingas-fly-igen/

55 Amnesty International 2015-03-26. State of Palestine: Unlawful and deadly: Rocket and mortar attacks by Palestinian armed groups during the 2014 Gaza/Israel conflict (www.amnesty.org/en/documents/mde21/1178/2015/en/)

(NATO Strat Com, 2019. Hamas’ use of human shields in Gaza. (www.stratcomcoe.org/publications/hybrid-threats-hamas-use-of-human-shields-in-gaza/87)

All Arab News, 2021-06-09. Hamas admits using civilians as human shields

(allarab.news/hamas-admits-using-civilians-as-human-shields/)

56 Amnesty International, 2005-10-07. Occupied Territories: High court ban on army’s use of “human shields” is a welcome development
www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/09/mde150502005en.pdfIsrael/

B’Tselem, 2019-11-11, Human Shields (www.btselem.org/topic/human_shields)

57 The Guardian 2023-10-30. What is a human shield and how has Hamas been accused of using them? https://www.theguardian.com/world/2023/oct/30/human-shield-israel-claim-hamas-command-centre-under-hospital-palestinian-civilian-gaza-city

58 The Guardian. Israel faces wave of international condemnation over hospital raid (www.theguardian.com/world/2023/nov/15/turkeys-erdogan-calls-israel-terror-state-as-he-condemns-gaza-hospital-raid)

59 Netanyahu vows to defeat Hamas even if Israel has to ‘stand firm against the world’. The Times of Israel, 2023-11-12. (www.timesofisrael.com/netanyahu-vows-to-defeat-hamas-even-if-israel-has-to-stand-firm-against-the-world/

60 New York Times 2023-11-07. Under Scrutiny Over Gaza, Israel Points to Civilian Toll of U.S. Wars (www.nytimes.com/2023/11/07/us/politics/israel-gaza-war-death-toll-civilians.html)

61 Dagens Nyheter 2023-10-15. Anita Goldman. Jag och min dotter vågar inte titta på bilderna… (www.dn.se/kultur/anita-goldman-jag-och-min-dotter-vagar-inte-titta-pa-bilderna-inte-de-bilderna-inte-nu-kanske-aldrig)

The Guardian 2023-10-29. ‘A kind of tribalism’: US supporters of Israel and Palestine fail to admit suffering of other side. (www.theguardian.com/world/2023/oct/29/us-support-divided-israel-palestine-gaza-war)

CBS News, 2023-11-05. As Gaza deaths mount, US Jews divided in support of Israel. (www.cbsnews.com/sanfrancisco/news/gaza-deaths-mount-jews-divided-support-israel)

62 Dagen 2023-11-06. Befria Gaza från Hamas terrorstyre (www.dagen.se/ledare/2023/11/07/befria-gaza-fran-hamas-terrorstyre/

(Se också Dagen 2023-10-09. Vi står, och måste stå, med Israel (www.dagen.se/ledare/2023/10/09/vi-star-och-maste-sta-med-israel/)

63 Dagen 2023-11-02. Ebba Busch (KD): Israel gör rätt som försöker slå ut Hamas (dagen.se/nyheter/2023/11/02/ebba-busch-kd-israel-gor-ratt-som-forsoker-sla-ut-hamas/)

64 Världen idag 2023-10-26. Hur ska kyrkan reagera på kriget i Gaza? (www.varldenidag.se/israelkommentar/hur-ska-kyrkan-reagera-pa-kriget-i-gaza/repwjb!ZddVQA@mj1PHVb2gFwumQ/

65 se 2 Mos 17:8-13, 5 Mos 25:17-19, 1 Sam 15:, 2-4, Sam 1:8-

66 Dagen 2023-11-04. Ni tiger när det gäller Guds egendomsfolk, varför? (www.dagen.se/debatt/2023/11/04/var-ar-ni-praster-och-pastorer-som-borde-sta-upp-for-judarna/)

67 Washington Post 2023-11-17 The Israeli right hopes not just for victory in Gaza, but also conquest. (www.washingtonpost.com/world/2023/11/17/israel-government-right-gaza-endgame-conquest/

Haaretz, 2023-11-16. For Israel, the Raid on Gaza’s Al-shifa Hospital Is a Firm Message to Hamas. (www.haaretz.com/israel-news/2023-11-16/ty-article/.premium/for-israel-the-raid-on-gazas-al-shifa-hospital-is-a-firm-message-for-hamas/0000018b-d4eb-d423-affb-f7eb5c7b0000?v=1700117804699)

68 Washington Post 2023-11-17 The Israeli right hopes not just for victory in Gaza, but also conquest. (www.washingtonpost.com/world/2023/11/17/israel-government-right-gaza-endgame-conquest/

69 Spiegel International, 2023-11-06. “How Do You Take Revenge for a Dead Child? By Killing Other People’s Children?” (www.spiegel.de/international/world/the-middle-east-conflict-interview-with-a-palestinian-and-an-israeli-a-cd7e72ec-43af-401f-88d4-9149f03fb8be)

70 Christianity Today, 2023-10-13. Wither the Poisonous Plant of Hamas (www.christianitytoday.com/ct/2023/october-web-only/wither-hamas-israel-war-palestinian-christian.html

71 The Pillar, 2023-10-17. Pizzaballa: A cardinal in the eye of the storm (www.pillarcatholic.com/p/pizzaballa-a-cardinal-in-the-eye)

Noter till NOD 2023:3

Rolf Lidskog | Flytande rädsla i risksamhället

1. Amir Rostami och Jerzy Sarnecki (red.) Det svenska tillståndet: en antologi om brottsutvecklingen i Sverige (Studentlitteratur, 2022). Se även Brottsförebyggande rådets hemsida.

2. År 2021 var inkomstskillnaderna i Sverige de högsta sedan det SCB började mäta dem år 1975 (se ”Stark inkomstutveckling under 2021, men ökande skillnader”, statistiknyhet från SCB 23-01-25).

3. The Global Risks Report 2022. Insight Report. World Economic Forum, 2022.

4. Beck, U. (1987) “The Antropological Shock: Chernobyl and the Contours of the Risk Society”, Berkeley Journal of Sociology 32: 153–165

Lars Johansson | Kay Pollaks omöjliga val – rädsla eller kärlek

1. Kay Pollak, Välj glädje – en bok om att få ett bättre liv. Hansson och Pollak förlag 2001.

2. Kay Pollak, Ett bättre liv – att förändras en tanke i taget. Volante 2022, s 209.

3. Mirakelkursen förmedlades via den amerikanska psykiatern Helen Shucman. Budskapen är samlade och redigerade i en diger volym på 1188 sidor och innehåller både uppenbarade texter, handledning för lärare samt en arbetsbok. Den svenska utgåvan kom inte förrän 2017 på Regnbågsförlaget.

4. “Vem är verklighetens Kristus? Kay Pollak och Lasse Johansson i dialog”, sammanfattad av Peter Halldorf i Trots Allt, nr 10, 1991. Samtalet finns tillgängligt här.

5. Ellinor Skagegård. “Stark reaktion: Kritiken kändes som piskrapp.” Svenska Dagbladet, 2023-01-29

Anna Sophia Bonde | Att frukta Gud och älska människorna

1. Jos 5:13-14a

2. Mk 12:13-17

3. Luk 13:23f

4. Så gör för övrigt också Aslan i Narniaböckerna, varje gång någon försöker få reda på hur det ”kunde” ha gått, eller hur det skulle bli med ”de andra”. Aslan flyttar konsekvent sökarljuset till frågeställaren själv.

5. Luk 4:30

6. Hebr 6:19

7. Frukta Gud: 2 Mos 20:20, 3 Mos 19:32 5 Mos 4:10, 6:13, 31:13, Jos 4:24, Ps 67:8, Pred 5.6, Jer 5:24, Mik 7:17, 1 Petr 2:17, Upp 14:7. Gudsfruktan: 2 Krön 26:5, Neh 5:9, Job 4:6, Ord 1:7, 1:29, 14:27, 22:4, Jes 33:6, Apg 9:31, 2 Kor 7:1, 1 Tim 4:7, 6:11, 1 Petr 1:6.

8. Utkom första gången 1843, när Kierkegaard var 30 år.

9. Svenska Dagbladet 2013-05-03

10. K G Hammar med journalisten Ami Lönnroth, Ordfront förlag 2004. K G Hammar var biskop i Lund 1992-1997 och ärkebiskop 1997-2006. Om hans ideologiska skolning går att läsa i Gunnar Hyltén-Cavallius intressanta Rännil blev till flod. Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i Lund (Bokförlaget Roos Tegner, 2019).

11. SvPs 649:2

12. Mt 6:33

13. Mt 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

14. Luk 10:27

15. Se t ex Genusdoktrinen av Ivar Arpi och Anna-Karin Wyndhamn (Fri Tanke, 2020) och https://academicrightswatch.se/. Se även Fredrik Svenaeus, professor vid Södertörns högskola, https://www.svd.se/a/Vb2RE3/med-genusprofessorns-mejl-borjar-skvallret-ga-inte.

16. 1 Joh 4:18


Noter till NOD 2023:2

Lars Johansson | När karaktären krackelerar

  1. Richard Sennett, När karaktären krackelerar – personliga konsekvenser av att arbeta i den nya kapitalismen (Atlas, 1999).
  2. Zygmunt Bauman, Kan man vara moralisk i en postmodern värld? Nyhetsbrev 1/1995, Forum för tro och samhälle. Zygmunt Bauman, Postmodern etik (Daidalos, 1996).
  3. Zygmunt Bauman, Från pilgrim till turist, Moderna tider, september 1994. Zygmunt Bauman, Skärvor och fragment – essäer i postmodern moral (Daidalos, 1995), s 107ff.
  4. Kenneth J Gergen, The Saturated Self – Dilemmas of Identity in Contemporary life (Basic Books, 1991).
  5. Kenneth J Gergen, The Healthy, Happy Human Wears Many Masks, i Walter Truett Anderson (red) The Truth about the Truth – De-confusing and Re-constructing the postmodern world (Jeremy P Tarcher/Putnam Books, 1995).
  6. Se rapporter på brittiska Royal Society for Public Health. Exempelvis ”Instagram ranked worst for young people’s mental health” (2017), och relaterade material.
  7. Svend Brinkmann, Stå fast (Norstedts, 2015).